Az online pénztárgépeket érintő újabb jogszabályváltozás

Szerző: Dr. Pintér Adrienn | 2013. szeptember 16.

A nemzetgazdasági miniszter 2013. szeptember 13-án megjelent 37/2013. (IX. 13.) NGM rendelete szabályozza többek közt: a pénztárgépek 2013. október 1. utáni üzemeltetésének feltételeit, azt, hogy az eladónak miről kell számlát kiállítania, hogyan kerül rendezésre, elszámolásra a támogatási összeg, s milyen módon számolható el az új gép eladási ára?

2013. szeptember 13-án jelent meg a nemzetgazdasági miniszter 37/2013. (IX. 13.) NGM rendelete a hagyományos pénztárgépeknek az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépekre történő cseréjéhez kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról.

 

A jogszabály érinti e tárgykörben megjelent korábbi jogszabályokat: a 3/2013. (II. 15.) NGM rendeletet és a 16/2013. (VI. 3.) NGM rendeletet.

 

A módosítás szerint a 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az új előírásoknak meg nem felelő pénztárgépek 2013. augusztus 31-ig üzemeltethetők.

 

Az a pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany, aki 2013. szeptember 3-át megelőzően igényelte az üzembe helyezési kódot az állami adóhatóságtól, jogosult az új előírásoknak megfelelő pénztárgép üzembe helyezéséig a 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az új előírásoknak meg nem felelő pénztárgépet üzemeltetni azzal, hogy 2013. október 1-től az üzemeltetés további feltétele, hogy az online pénztárgép beszerzésére vonatkozó szerződéssel vagy a pénztárgép forgalmazója által visszaigazolt megrendeléssel rendelkezzen.

 

Az a vállalkozó, akinél 2013. május 1-jét követően új tevékenység kezdése miatt vagy egyéb okból pénztárgép beszerzése szükséges, az online pénztárgép üzembe helyezéséig nyugta - és számla-kibocsátási kötelezettségének kézi kibocsátású nyugtával, számlával vagy az új előírásoknak meg nem felelő, de 2013. augusztus 31-ig vagy 2013. december 31-ig üzemeltethető pénztárgéppel is eleget tehet, feltéve, hogy a pénztárgép beszerzését kiváltó ok bekövetkezésétől számított 8 napon belül bejelentését az állami adóhatósághoz megteszi és az online pénztárgép beszerzésére vonatkozó, a bejelentésre előírt határidőt megelőzően kötött szerződéssel vagy a pénztárgép forgalmazója által a bejelentésre előírt határidőt megelőzően visszaigazolt megrendeléssel rendelkezik.

 

A 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet (az ún. „támogatási” rendelet) módosítása az alábbiakat tartalmazza:

 

Miről állítja ki az eladó a számlát? Hogy kerül rendezésre a támogatási összeg?

 

Az eladó a támogatás igénylésére jogosító egyedi kód érvényességét az állami adóhatóság internetes honlapján elérhető elektronikus lekérdező felületen keresztül ellenőrzi és az érvényes kóddal rendelkező üzemeltető részére a pénztárgépet értékesíti. Az eladó a pénztárgép (támogatással nem csökkentett) eladási áráról állítja ki a számlát. A számla alapján fizetendő eladási árból az állami adóhatóság által a támogatásnak megfelelő összeg beszámítással kerül rendezésre, az eladási árból fennmaradó összeg az üzemeltető által pénzeszközzel, vagy egyéb módon rendezendő.

 

A támogatási összeg elszámolása:

 

Új szabály, hogy az üzemeltetőnél a számla szerinti – levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó, támogatással nem csökkentett – vételárat kell a pénztárgép számviteli törvény szerinti bekerülési értékének meghatározásakor figyelembe venni, a támogatás összegét fejlesztési célra kapott támogatásként (követelésként és bevételként) kell elszámolni. A támogatás elszámolásából eredő követelés eladóra engedményezett követelésnek minősül, amelyet a pénztárgép eladási árának kiegyenlítéseként, az üzemeltetőnek a pénztárgép beszerzéséből származó, a pénztárgép vételárának összegében fennálló kötelezettségébe kell beszámítani. Egyéni vállalkozó üzemeltető esetében a támogatás összegét költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak kell tekinteni (a támogatással összefüggésben a bevételt és a költséget a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 19. §-ának rendelkezései szerint kell megállapítani).

 

Hogyan számolható el az új gép eladási ára?

 

Az eladó a pénztárgép támogatással nem csökkentett – általános forgalmi adót nem tartalmazó –eladási árát az értékesítés nettó árbevételeként számolja el. Az eladónak a támogatás összegét a pénztárgép számla szerinti eladási árának részbeni kiegyenlítéseként kell figyelembe vennie. A figyelembe vételre beszámítás útján kerül sor, azaz az eladónak az üzemeltető által az eladóra engedményezett követelés átvétele miatti kötelezettségét a pénztárgép értékesítéséből származó, a pénztárgép eladási árának összegében fennálló követelésébe kell beszámítani.

Az eladási ár támogatás összegével megegyező részének kiutalását az eladó az értékesített és legkésőbb 2013. december 31-ig üzembe helyezett pénztárgépek után az állami adóhatósághoz legkésőbb 2014. január 31-ig, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon benyújtott kérelmében igényelheti. Ez a határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

 

A 37/2013. (IX. 13.) NGM rendelet a Magyar Közlöny 2013. évi 149. számában jelent meg és 2013. szeptember 14-én lépett hatályba.

 

A teljes jogszabály olvasható: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13149.pdf

 

Módosuló jogszabályok:

3/2013. (II. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról 71. § (1) bekezdés, 71/A. §, 75/A. § (1) bekezdés, 76/D. §.

16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról 2. § (1) bekezdés, 11. § új (3)–(4) bekezdés, 12. § (1) bekezdése.

37/2013. (IX. 13.) NGM rendelet